CUM Să DEMAREZI O AFACERE
Home / Info / Cum să demarezi o afacere

În această secţiune vă prezentăm Codul Muncii, dar şi un scurt rezumat cu ultimele modificări ale acestuia. De asemenea vă prezentăm şi câteva informaţii relevante privind înfiinţarea unei firme în România

Generalităţi pentru înfiinţarea unei firme în România:

1. Principalele etape pentru înfiinţarea unei firme în România
2. Valoarea minimă a capitalului social


1. Principalele etape pentru înfiinţarea unei firme în România:

a) Stabilirea obiectelor de activitate (potrivit clasificării din Codul CAEN);

b) Alegerea formei juridice (societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni);

c) Alegerea numelui firmei şi a emblemei societăţii;

d) Actul constitutiv al noii societăţi comerciale;

e) Alegerea sediului social;

f) Capitalul social, taxe judiciare;

g) Înregistrarea la Registrul Comerţului.


2. Valoarea minimă a capitalului social

Capitalul social are o valoarea minimă prevazută de Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi modificată, şi anume:
- 200 RON - pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată;
- 90.000 RON - pentru societăţile comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni.

Definirea Societăţii pe Acţiuni (SA)

Societatea pe acţiuni se constituie prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, pentru desfaşurarea unei activităţi comerciale, în scopul împărţirii beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aporturilor lor.
Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.
Societatea pe acţiuni se constituie dintr-un număr minim de 2 ( doi ) asociaţi, denumiţi acţionari.
Capitalul social al societăţii pe acţiuni trebuie să fie în valoare de minim 90.000 lei, iar valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 0.1 lei.
În cazul unei subscrierii integrale şi simultane a capitalului social de către toţi semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.
Diferenţa de capital subscris va fi vărsată :
• pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societăţii;
• pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.

Avantaje:

  • Permite constituirea unui capital important ca volum
  • Acţiunile sunt transmisibile
  • Societatea poate funcţiona chiar dacă unii acţionari îsi vând acţiunile pe care le deţin

Limite:

  • Dificultăţi în conducerea societăţii cand nu există un deţinător majoritar al acţiunilor societăţii

Actele necesare pentru înfiinţare SA

 


Definirea Societăţii cu Răspundere Limitată (SRL)

Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital social este divizat în parţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.
SRL-ul ofer avantajul constituirii de către un asociat unic. Această formă de asociere prezintă, însă, şi anumite dezavantaje :
• o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată; [Legea nr. 31/1990, art. 14 alin (1)]
• o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană; [Legea nr. 31/1990, art. 14 alin (2)]
• asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este [Legea nr. 31/1990, art. 196^1, alin.(3)].


Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. [Lege 31/1990, art.11]


1. ASOCIAŢII
Se pot asocia şi forma o S.R.L. persoane fizice, cetăţeni români sau străini; persoane juridice române sau străine.
2. NUMARUL DE ASOCIAŢI - minim 2 asociaţi, maxim 50 asociaţi

Avantaje:

  • Răspunderea asociaţilor numai în limita aportului social
  • În cazul dispariţiei unui asociat, societatea nu se dizolvă

Limite:

  • Credibilitate mai redusă în faţa partenerilor de afaceri
  • Nu se pretează la întreprinderi de dimensiuni mari

Actele necesare pentru înfiinţarea SRL

 

 

 

Definirea Reprezentanţei

Conform legii, societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pot avea reprezentanţe în România pe baza de autorizaţie eliberată, în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6 din Decretul-lege nr. 122 din 24.04.1990 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25.04.1990 .
De asemenea, societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, şi de birouri românesti, inclusiv cele înfiinţate din initiativa proprie.
Paşi premergatori depunerii dosarului:
1. Achitarea taxei de reprezentanţă de 1200 USD - în lei la cursul BNR (taxa pentru autorizaţia de funcţionare pe un an de zile în contul trezoreriei din sectorul (sau judeţul) unde va avea sediul reprezentanţa.
2. Adresa oficială către Directia Generală a Finanţelor Publice ( D.G.F.P. ) - Serviciul Reprezentanţe, prin care se solicită confirmarea primirii sumei; adresa şi copia dupa OP se depune la registratură.
3. D.G.F.P. emite o adresă către trezoreria de sector (sau judeţ) , cu care solicitantul trebuie să se deplaseze la trezorerie pentru a i se confirma primirea plăţii taxei de reprezentanţă.
4. D.G.F.P. - Serviciul Aplicarea Convenţiilor de Evitare a Dublei Impuneri şi Reprezentanţe Străine (în provincie - Administraţia Financiară Judeţeană), eliberează un certificat de plată care atestă achitarea taxei de funcţionare.
5. Într-o ultimă etapă se va întocmi dosarul în vederea autorizării funcţionării reprezentanţei, cu următoarele documente:
• cererea de eliberare a autorizaţiei taxei de reprezentanţă, în care societatea comercială sau organizaţia economică străină care solicită eliberarea unei autorizaţii de reprezentanţă va menţiona: sediul social, obiectul activităţii reprezentanţei, durata de funcţionare, numărul şi funcţiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanţa şi va ataşa acestei cereri o serie de documente;
• certificatul de plată;
• procura privind reprezentanţii desemnaţi să angajeze valabil societatea, în original + traducere legalizată;
• statutul firmei-mamă în original (copie legalizată) + traducere legalizată;
• certificat de la Camera de Comerţ şi Industrie din oraşul în care-şi are sediul firma - mamă, în care se certifică denumirea, capitalul social, reprezentanţi, obiect de activitate (în original + copie legalizată);
• scrisoare de bonitate de la banca prin care firma-mamă îşi desfăşoaă principalele operaţiuni;
• contract de închiriere pentru sediul reprezentanţei din România.

Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, are, potrivit art. 122 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, obligaţia de a plăti un impozit anual. În conformitate cu art. 123 alin. (1), impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 de euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.