AUTORIZăRI
Home / Info / Autorizări

Acest material a fost elaborat pentru a ajuta potenţialii investitori de a avea informaţii complete despre autorizările de construcţie necesare pentru începerea investiţiei în România.

Autorizările descrise mai jos sunt valabile doar pentru Municipiul Timişoara si sunt similare pentru celelalte municipii. Pentru mai multe informatii puteţi accesa site-ul primăriilor respective: Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Arad, Primăria Municipiului Reşiţa

Listă autorizări - sursa: Primăria Municipiului Timişoara

1. Autorizări de construcţie necesare:

1.1. Certificat de Urbanism

1.2. Alte avize şi acorduri

1.3. Proiect de Autorizaţie de Construire

1.4. Avize de la principalii furnizori de utilităţi


2.  Autorizaţia de mediu - sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


Descrierea autorizărilor


1.1. Certificatul de urbanism

Termen legal : 30 de zile de la data inregistrarii cererii

Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie.

CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor  societati / regii  (unele din ele pot diferi de la o zona la alta ; anumite avize pot fi sau nu cerute iar altele sunt obligatorii):
·   Oficiul de cadastru - Studiu geologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)

·   exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane

·   exploatare retele electrice - Electrica

·   exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz

·   salubritate;

·   retele telefonice - Romtelecom

·   aparararea impotriva incendiilor - Pompieri

·   apararea civila  - Apararea Locala Antiaeriana

·   sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID

·   Admininistatia drumurilor si podurilor

·   Politia - daca terenul se afla intr-o zona speciala

·   Autoritatea romana de aviatie - daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport

·   MApN, SRI - daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar

·   Ministerul culturii si cultelor - daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic

·   protectia mediului  - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

·   etc

Observatie -  avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.


Acte necesare
pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism:

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) - 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara
 • Extras CF actualizat


1.2. Alte avize şi acorduri

În funcţie de ceea ce doriţi să construiti, Primăria vă poate solicita  şi întocmirea altor documentaţii cum ar fi:

PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentaţiilor de urbanism anterioare, 

PUZ - Plan de Urbanism Zonal 

PUG - Plan de Urbanism General

Pentru a putea să construiţi pe un teren aflat în extravilan trebuie mai întâi să îl introduceţi în intravilan. Aprobarea introducerii acestuia în intravilan este dată de catre Consiliul  Local al localităţii.

Termen obtinere avize si acorduri : 30 de zile.

1. Acte necesare obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal:

1. Cerere tip în format Word sau în format PDF
2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate, conform HCL 310/2009:

2.1. Certificat de Urbanism prin care a fost solicitat Avizul prealabil de oportunitate însoţit de plan de încadrare 1:5000 şi plan de situaţia 1:500 eliberate de Primaria Municipiului Timişoara

2.2. Parte desenată:
- Planşa SITUAŢIE EXISTENTĂ (maxim 2 planşe, format A3)
- Planşa PROPUNERI DE INTERVENŢIE (maxim 2 planşe)

2.3. Parte scrisă - memoriu de speciliatate

2. Acte necesare pentru scutire de impozit:

 • Copie de pe facturi şi chitanţe fiscale;  
 • Cerere de mână
 • Copii de pe cartile de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu:
 • Copie autorizaţie de construire (dacă este cazul)
 • Extras de carte funciară în extenso, copie , nu mai vechi de 30 de zile (pentru Asociaţii de Proprietari)
 • Tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de Proprietari, semnat şi ştampilat de către administrator
 • Fotografii realizate îniante şi după finalizarea lucrărilor
 • Cererea se poate depune şi ONLINE la secţiunea FORMULARE ONLINE: Cerere pentru scutire de impozit, diponibila pe www.primariatm.ro

Contribuabilii beneficiaază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu rămăşiţe.
Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pentru întreg anul 2009, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara pe baza referatului întocmit de către Direcţia Urbanism.

3. Acte necesare pentru eliberării duplicatului AC/CU

 • Cerere de mână în care trebuie specificat nr. şi data eliberării AC/CU 
 • Dovada achitării taxei de 10 lei/pagina A4 (anticipat)
 • Cererea se poate depune şi ONLINE la secţiunea FORMULARE ONLINE: Cerere eliberare duplicate AC/CU,diponibila pe www.primariatm.ro

4. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991

 • Cerere de mână
 • Cererea se poate depune şi ONLINE la secţiunea FORMULARE ONLINE: Cerere pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991, disponibila pe www.primariatm.ro1.3. Obţinerea unei Autorizaţii de Construire


Cat dureaza obtinerea unei autorizatii de construire

Durata de obtinere a unei autorizatii de construire este data de insumarea urmatoarelor elemente:

 • Obtinere certificat de urbanism: 30 zile;
 • Obtinere avize si acorduri : 30 de zile;
 • Obtinere autorizatie de construire: 30 de zile.

Proiectul tehnic se desfasoara in toata aceasta perioada suprapunandu-se peste toate etapele.

Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire

1. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. Legii 540/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile).

5. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Municipiului Timişoara şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Municipiului Timişoara:

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

6. Model pentru panou de indetificare a investiţiei - conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

1.4. Avize de la principalii furnizori de utilităţi:


1. Aviz Tehnic Aquatim

a) Documentaţie pentru Primăria Municipiului Timişoara:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip Aquatim;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie CF;
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

b) Documentaţie pentru Aquatim:

 • Dosar şină;
 • Cerere tip Aquatim;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • Memoriu instalaţii sanitare întocmit de proiectant de specialitate;
 • Plan instalaţii interioare;
 • Breviar de calcul;
 • Un plan încadrare în zonă + 2 planuri situaţie
 • Copie chitanţă
 • Dovada achitării taxei de 24 lei (anticipat) + 2 copii
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

2. Aviz Tehnic Enel Electrica

a) Documentaţie pentru Primăria Municipiului Timişoara:

 • Dosar plic;
 • Cerere amplasament;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie CF;
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

b) Documentaţie pentru Enel Electrica:

 • Dosar şină;
 • Cerere amplasament;
 • Fişă tehnică;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • Documentaţie tehnică cu planuri;
 • Copie chitanţă
 • 2 planuri încadrare în zonă, scara 1:5000
 • 2 planuri de situaţie, scara 1:500;
 • Dovada achitării taxei de 65,45 lei (anticipat) - 2 copii;
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

3. AVIZ TEHNIC PENTRU E-ON GAZ

a) Documentaţie pentru Primăria Municipiului Timişoara:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip E-on Gaz;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • Copie chitanta;

 b) Documentaţie pentru E-on Gaz:

 • Dosar şină;
 • Cerere tip E-on Gaz;
 • Copie C.I. sau C.U.I.;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • 2 planuri încadrare în zonă;
 • 2 planuri situaţie;
 • Copie chitanţă ;Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

 

2. Autorizaţia de mediu


Autorizaţia de mediu reprezintă actul tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

Lista activitatilor cu impact semnficativ pentru care este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu (anexa la Ordinul MMDD nr. 1798/2007)

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente cât şi pentru începerea activităţilor noi. Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. 

Acte minime necesare pentru solicitarea autorizaţiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007:

 • cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu - ANEXA 1
 • fişa de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în ANEXA 2
 • ***pentru activitatea de silvicultura si exploatare forestiera care se desfasoara in perimetrul si/sau in vecinatatea siturilor Natura 2000 : Model fisa de prezentare si declaratie
 • dovada că a facut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3 - ANEXA 3
 • planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002  pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent;
 • *** Pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, documentatia va contine si formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 5 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, insotit de documentele specificate de acest formular - ANEXA 4
 • *** Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată va conţine în plus cerinţele specifice prezăvute în OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor şi in HG nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.

Tarife aferente derularii procedurii de autorizare stabilite prin Ordinul MMDD nr. 1108/2007 - ANEXA 5

Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele menţionate mai sus.

Solicitarea unei noi autorizatii de mediu se face cu minimum 45 zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu existente, documentatia continand actele minime mentionate mai sus.

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Cadrul legal:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicată în Monitorul Oficial al României  numărul 1078 din data de 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicata in Monitorul Oficial al României nr.327 din 11 aprilie 2006;
 • Ordin MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Publicat în Monitorul Oficial al României  numărul 800 din data de 13 noiembrie 2003, modificat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005 Publicat în Monitorul Oficial al României  numărul 1091 din data de 5 decembrie 2005;
 • Ghidul tehnic general;

Acte minime necesare pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu  pentru activităţile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006:

 • cerere;
 • raport de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general;
 • evaluări privind nivelul impactului activităţilor asupra mediului;
 • proiect program de conformare în cazul instalaţiilor existente;
 • dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu. Anunţul va fi mediatizat timp de 10 zile consecutiv, din momentul în care s-a depus solicitarea atât într-un cotidian local/regional/naţional, precum şi prin radio şi TV;
 • dovada achitării tarifului pentru verificarea solicitării (analiza preliminara a documentatiei - 1.000 RON).